Start  Regulamin  Linki  Kontakt  Forum  Polecane strony  Facebook  
Zakłady fotograficzne w Polsce i na świecie
Ziemie polskie do 1918 roku oraz okres międzywojenny 1918-1939
Polska w okresie okupacji 1939-1945
Polska powojenna od 1945 roku
Rosja
Polskie Ziemie Odzyskane w 1945 roku
Pozostałe kraje europejskie w XIX i XX wieku
Polscy fotografowie w Europie i na świecie
Atelier fotograficzne w pozostałych krajach świata
Zakłady litograficyne w Polsce i na świecie
Polska
Pozostałe kraje Europy
Pozostałe kraje świata
Rosja
Galerie
Cabinet Portrait
Dziewczęta i dystyngowane Panie na starej fotografii
Fotografie dzieci
Fotografie osób duchownych
Fotografie osób w mundurach
Fotografie osób w strojach ludowych
Fotografie rodzinne
Kobiece stare zakłady fotograficzne
Młodzieńcy i dystyngowani Panowie na starej fotografii
Nietypowe fotografie w atelier
Rewersy jak z bajki
We dwoje na starej fotografii
Z rodzinnego albumu fotografa
Z albumu niesygnowanej fotografii
Fotografia tematyczna
Albumy rodzinne
Fabryki, zakłady rzemieślnicze, cechy, sklepy
Fotografia nieznana - do identyfikacji
Fotografia spacerowa / uliczna / Rodzina
Fotografia spacerowa / uliczna / . Atelier
Fotografia spacerowa /uliczna / nie sygnowana
Fotografia z albumu dziadka
Fotografia z babcinego albumu
Fotografie miast i miasteczek
Fotografie okolicznościowe (spotkania, wiece, akademie)
Harcerstwo
Kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje polityczne, związki
Kolej i kolejarze na starej fotografii
Osoby w strojach ludowych
Ruch animatorski
Statki na starej fotografii
Straż pożarna i strażacy na starej fotografii
Szkoły wyższe, gimnazja, pensje , szkoły powszechne
Urzędy i instytucje
Wspomnień dawnych czar ......Jak piękne mogą być wspomnienia...
Wystawy i nagrody
Europa
Polska
Pozostałe kraje świata
Rosja
Stara fotografia w sieci
Fotografia miast i miasteczek
Literatura o starej fotografii

­ Dawne Puławy

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PORTALU INTERNETOWEGO STARAFOTOGRAFIA.PL

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu internetowego starafotografia.pl, udostepnianego na stronie internetowej pod adresem www.­starafotografia.pl. (dalej zwanego „Serwisem” lub „Portalem”). Administratorem Serwisu jest Waldemar Bronicz zamieszkały w Sochaczewie przy ul. Chopina 59 (dalej zwany „Administratorem”). Integralną częścią Serwisu są:
    a)    forum internautów (zwane w dalszej części „Forum”),
    b)    galerię starej fotografii (zwaną w dalszej części „Galerią”),
    c)    prezentację instytucji związanych tematycznie z treściami publikowanymi w Portalu,
    d)    album genealogiczny (zwany w dalszej części „Albumem”).
2.    Celem Portalu jest integracja osób zajmujących się hobbystycznie lub zawodowo starą fotografią.
3.    Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownicy”).
4.    Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od chwili jej opublikowania na stronie internetowej www.starafotografia.pl.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu w każdym czasie bez podania przyczyny. Podobnie, administrator jest uprawniony do dokonywania w sposób dowolny modyfikacji w Serwisie bez podania przyczyny.
6.    Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.
7.    Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie, jak również układy tych materiałów stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wyłączne prawa do tych materiałów przysługują Administratorowi. Zabrania się kopiowania zawartości Portalu w całości lub w części i jej rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Administratora.
8.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treść informacji umieszczanych w Serwisie, w tym wiarygodność informacji podawanych przez Użytkowników, jak również za treść wiadomości przesyłanych między Użytkownikami Serwisu;
b. kontakty Użytkowników poza Serwisem;
c. skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta Użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia;
d. wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora.


§ 2
Forum

1.    Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
2.    Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako „Wpisy”). Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4-6 niniejszego paragrafu Regulaminu.
3. Każdy korzystający z usługi Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
4. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Nazwę Użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
5. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
6. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (tzw.login), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.
8. Wpis nie może zawierać:
a) treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
b) treści sprzecznych z prawem,
c) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
d) treści naruszających prawa osób trzecich – w szczególności innych Użytkowników,
e) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
f) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
g) treści reklamowych,
h) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu Regulaminu.
10. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu Administratorowi. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.
11. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis może być przez Administratora notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
11. Administrator ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego Regulaminu.
12. Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora do ich:
a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
c) nadawania i reemitowania, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.
13. Na Forum Użytkownicy mogą zamieszczać wyłącznie wątki tematycznie związane z treściami opublikowanymi na Portalu. Za uprzednią zgodą administratora na Forum mogą być umieszczane także inne wątki tematyczne.
14. W ramach Forum działać będą fora tematyczne zrzeszające osoby zajmujące się hobbystycznie i zawodowo kolekcjonowaniem starych fotografii, numizmatyki, kart pocztowych, itp.       

§ 3
Galeria

1. W Portalu zostanie udostępniona galeria starej fotografii. Galeria obejmować będzie następujące galerie:
a)    Galeria Sygnowanej Fotografii (fotografie rodzinne, fotografie w strojach ludowych, fotografie duchownych, fotografie dzieci, fotografie osób umundurowanych, fotografie dziewcząt i  dystyngowanych pań, fotografie młodzieńców i dystyngowanych panów, fotografie pochodzące z zakładów fotograficznych prowadzonych przez poszczególnych artystów fotografików oraz inne),
b)    Galeria Fotografii Tematycznej (fotografie fabryk, zakładów rzemieślniczych, cechów, fotografie miast i wsi, fotografie klubów sportowych, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fotografie ruchu animatorskiego, teatrów, przedstawień, fotografie urzędów i instytucji, fotografie szkół, pensji).
2.    Administrator może tworzyć także inne galerie starej fotografii, niż wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu Regulaminu.
3.    Każdy Użytkonik Portalu, zarejestrowany zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 2 punkt 4-6 niniejszego Regulaminu jest uprawniony do przesyłania fotografii celem ich umieszczenia w Portalu. Fotografie należy przesyłać w formacie .jpg za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.
4.    Każdy Użytkownik Portalu, zarejestrowany zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 2 punkt 4-6 niniejszego Regulaminu jest uprawniony do przesyłania informacji dotyczących fotografii umieszczonych w Portalu. Informacje można przesyłać na adres e-mail
5.    Z chwilą przesłania materiałów, o których mowa w punktach 3-4 niniejszego paragrafu Regulaminu Użytkownik przesyłający te materiały oświadcza, że:
a)    przekazane materiały nie będą naruszały przepisów prawa ani też prawem chronionych dóbr (w tym dóbr osobistych) osób trzecich (w tym także organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi), a w szczególności, że przysługują Użytkownikowi prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się materiałami i udzielenia na rzecz Administratora licencji do materiałów na zasadach okreslonych w punkcie 6-7 niniejszego paragrafu Regulaminu,
b)    Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia dóbr, o których mowa pod literą a) powyżej, oraz do przystąpienia na własny koszt do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego, toczącego się z udziałem Administratora, a wynikłego z naruszenia dóbr, o których mowa pod literą a) powyżej.
6.    Z chwilą przesłania materiałów, o których mowa w punktach 3-4 niniejszego paragrafu Regulaminu Użytkownik udziala na rzecz Administratora nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji do korzystania z tych materiałów (w całości lub w części), która to licencja obejmuje uprawnienie Użytkownika do:  
    a) trwałego lub czasowego utrwalania materiałów,
    b) wprowadzania materiałów do pamiecii komputera,
    c) zwielokrotniania materiałów dowolną techniką, w tym techniką poligraficzną,     reprograficzną, techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    d)  wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i dowolnym nakładzie,
    e)  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w     miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub     multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób     trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub     formacie, z lub bez możliwości zapisu,
    f) nadawania i reemitowania, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub     bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach     kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu     (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w     obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub     cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w     serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub     telekomunikacyjnych.
7.    Użytkownik nadto uprawnia Adminstratora do dokonywania opracowań przekazanych materiałów – w tym ich zmian, przeróbek, redakcji, skrótów, łączenia z innymi utworami i wykorzystania w innych utworach, a także wykorzystania takich opracowań w sposób wskazany powyżej w punkcie 6 niniejszego paragrafu Regulaminu.

§ 4
Prezentacja

1.W Portalu prezentowane są:
a)    zakłady fotograficzne w Polsce i na świecie. Kategoria powyższa obejmuje następujące     grupy tematyczne: Zakłady fotograficzne na ziemiach polskich przed 1918 rokiem oraz     w latach 1918-1939,  Zakłady fotograficzne na ziemiach polskich w okresie okupacji,     Zakłady fotograficzne na ziemiach polskich po 1945 roku, Zakłady fotograficzne w     Rosji, Zakłady fotograficzne w pozostałych państwach Europy w XIX i XX wieku,     Obecność polskich fotografów w Europie i na świecie,
b)    antykwariaty w Polsce i na świecie,
c)    muzea w Polsce i na świecie,
d)    domy aukcyjne w Polsce i na świecie,
e)    wydawnictwa w Polsce i na świecie,
f)    portale internetowe kolekcjonerów i hobbystów starej fotografii w Polsce i na świecie,
g)    strony internetowe poswięcone amatorskiej i profesjonalnej fotografii,
h)    informacje o konkursach fotograficznych w Polsce i na świecie.
2. W Portalu możliwe jest umieszczanie prezentacji – ogłoszeń przez zainteresowane podmioty, po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora oraz uzgodnieniu z Aministratorem warunków współpracy w tym zakresie. Do materiałów reklamowych, promocyjnych, ogłoszeń i prezentacji zamieszczonych w Paortalu przez Administratora na zlecenie osoby trzeciej stosuje się postanowienia zawarte w punktach 5-7 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.

§ 5
Album

1. Portal umożliwia Użytkownikom wymianę materiałów mających na celu zabieranie informacji o przodkach Użytkowników. Użytkownicy, przekazując materiały do zamieszczenia w tej części Portalu składają oświadczenia, o których mowa w paragrafie 3 punkt 5-7 niniejszego Regulaminu.
­
Zawartość niniejszego serwisu stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Jakiekolwiek powielanie, zwielokrotnianie, montaż, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie czy inne rozpowszechnianie całej zawartości tego serwisu lub poszczególnych elementów umieszczonych w serwisie bez zgody uprawnionego jest bezwzględnie zabronione, pod rygorem dochodzenia przez uprawnionego roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w tej ustawie.